Naším záměrem je poskytovat Vám vysoce odbornou
péči v příjemném prostředí

Objednejte se327 314 508727 836 691


Informace pro naše pacienty o zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

28.05.2018 12:06

Informace pro naše pacienty o zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

I. Správce osobních údajů
Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.


II. Účel/y zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem • poskytování zdravotních služeb • vykazování hrazených zdravotních služeb • vyúčtování nehrazených zdravotních služeb • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám • organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů) • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

III. Právní základ zpracování osobních údajů 

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je • splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele) • splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)


IV. Příjemci osobních údajů 

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.


V. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.


VI. Práva subjektu údajů 

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

• právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;

• právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;

• právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže

- popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; 

- zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; 

- jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

- jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;

• právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme;

• právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.

• právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


VII. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).Bezpečnost a ochrana osobních údajů

 
NEJMENOVÁNÍ POVĚŘENCE pro ochranu osobních údajů (právní rozbor)

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů s přihlédnutím k následujícím skutečnostem a závěrům:

Právní úprava Podle čl. 37 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správce jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů v každém případě, kdy a) zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí; b) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů; nebo c) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v článku 9 a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10.
Podle čl. 37 odst. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů musí správce jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, vyžaduje-li to právo Unie nebo členského státu.
Status správce Správce je poskytovatelem zdravotních služeb, který podniká podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Není orgánem veřejné moci ani veřejným subjektem. Není proto povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 37 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Hlavní činnost správce Hlavní činností správce je poskytování zdravotních služeb. Právní předpisy ukládají každému poskytovateli zdravotních služeb vést zdravotnickou dokumentaci a další evidence. Vedení zdravotnické dokumentace a dalších evidencí je neoddělitelnou součástí hlavní činnosti správce.
Rozsáhlé a pravidelné monitorování subjektů údajů Monitorováním subjektů údajů se rozumí zejména jejich sledování a profilování na internetu, zejména za účelem přijetí rozhodnutí, která se jí týkají, nebo za účelem analýzy či odhadu jejích osobních preferencí, postojů a chování (bod 24. odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů), v obecné rovině pak každá aktivita spočívající ve sledování subjektů údajů či jejich chování, a to bez ohledu na to, jestli k němu dochází fyzicky nebo v prostředí internetu. Takové operace správce neuskutečňuje, případně jen v míře nikoliv rozsáhlé. Není proto povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ani podle čl. 37 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií osobních údajů Do hlavní činnosti správce spadají operace zpracování v rámci vedení zdravotnické dokumentace, tedy i zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, zejména pak informací o zdravotním stavu (čl. 9 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Toto zpracování je v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Nejde však o zpracování rozsáhlé. Správce jako poskytovatel ambulantních zdravotních služeb v oboru dermatovenerologie zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů v míře, která je i na regionální úrovni nevýznamná, ba zanedbatelná.
Tento závěr správce vyslovuje s přihlédnutím k absolutnímu počtu svých pacientů, k rozsahu osobních údajů o nich vedených i k době zpracování. Závěr o tom, že správce jako jednotlivý poskytovatel ambulantních zdravotních služeb odpovídá i bodu 91 odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů, podle kterého zpracování osobních údajů nemá být považováno za zpracování velkého rozsahu, pokud se jedná o zpracování osobních údajů pacientů nebo klientů jednotlivými lékaři. Správce vychází z toho, že rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií osobních údajů při poskytování zdravotních služeb uskutečňují poskytovatelé zdravotních služeb, kteří zdravotní služby poskytují nejméně 10 ošetřujícími zdravotnickými pracovníky. Ošetřujícím zdravotnickým pracovníkem se přitom v souladu s § 3 odst. 2 zákona o zdravotních službách rozumí zdravotnický pracovník, který navrhuje, koordinuje, poskytuje a vyhodnocuje individuální léčebný postup u konkrétního pacienta a koordinuje poskytování dalších potřebných zdravotních služeb. V podmínkách ambulantního poskytovatele, jímž je i správce, je ošetřujícím zdravotnickým pracovníkem vždy lékař, nikoliv však zdravotní sestra. Je tomu tak proto, že tito nelékařští zdravotničtí pracovníci v ambulanci fakticky nevykonávají své povolání samostatně a návrh, koordinaci, realizaci a vyhodnocení individuálního léčebného postupu vždy zajišťuje lékař. U poskytovatelů s menším počtem ošetřujících zdravotnických pracovníků, mezi které patří i správce, k rozsáhlému zpracování zvláštních kategorií osobních údajů vzhledem k výše uvedeným kritériím nedochází. Uvedenou hranici správce odůvodňuje tím, že u počtu, který nedosahuje 10, lze hovořit o jednotlivých zdravotnických pracovnících (jde o jednotky osob), o nichž pojednává bod 91 odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Počet ošetřujících zdravotnických pracovníků současně limituje kapacitu správce jako poskytovatele zdravotních služeb a tím i rozsah zpracování osobních údajů. Správce proto není povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ani podle čl. 37 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Požadavek práva Evropské unie nebo práva České republiky Právo Evropské unie (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo jiný pro správce závazný předpis) ani právní předpisy České republiky neukládají správci, aby jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Správce proto není povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ani podle čl. 37 odst. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 
NEPROVEDENÍ POSOUZENÍ VLIVU na ochranu osobních údajů (právní rozbor)

Správce neprovádí posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů s přihlédnutím k následujícím skutečnostem a závěrům:

Právní úprava Podle čl. 37 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správce provede posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že určitý druh zpracování, zejména při využití nových technologií, bude mít s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů je podle čl. 37 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů nutné zejména v těchto případech: a) systematické a rozsáhlé vyhodnocování osobních aspektů týkajících se fyzických osob, které je založeno na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a na němž se zakládají rozhodnutí, která vyvolávají ve vztahu k fyzickým osobám právní účinky nebo mají na fyzické osoby podobně závažný dopad; b) rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10; nebo c) rozsáhlé systematické monitorování veřejně přístupných prostorů.
Pravděpodobnost vysokého rizika pro práva a svobody Správce je jednotlivým poskytovatelem ambulantních zdravotních služeb v oboru dermatovenerologie. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů nemá být v jeho případě podle bodu 91 poslední věty odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů povinné. Je to dáno tím, že správce vzhledem k rozsahu své činnosti, zákonné regulaci zpracování osobních údajů v rámci vedení zdravotnické dokumentace, své kapacitě a použitým předepsaným metodám zpracování nezpracovává osobní údaje v takovém rozsahu, který by odůvodnil existenci vysokého rizika pro práva a svobody fyzických osob ve smyslu č. 37 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Systematické a rozsáhlé vyhodnocování Správce neprovádí žádné operace vyhodnocování osobních aspektů týkajících se fyzických osob, tím méně pak automatizované, a ani provádění takových operací neplánuje. Správce je poskytovatelem zdravotních služeb, který v rámci své hlavní činnosti povinně zpracovává osobní údaje. Tyto údaje však žádným způsobem nevyhodnocuje, neprovádí profilování ani jiné podobné operace, a to mimo jiné proto, že takové nakládání s osobními údaji, které správce povinně zpracovává, zakazuje zákon.
Rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií osobních údajů Do hlavní činnosti správce spadají operace zpracování v rámci vedení zdravotnické dokumentace, tedy i zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, zejména pak informací o zdravotním stavu (čl. 9 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Toto zpracování je v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Nejde však o zpracování rozsáhlé. Správce jako poskytovatel ambulantních zdravotních služeb v oboru dermatovenerologie zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů v míře, která je i na regionální úrovni nevýznamná, ba zanedbatelná. Tento závěr správce vyslovuje s přihlédnutím k absolutnímu počtu svých pacientů, k rozsahu osobních údajů 
o nich vedených i k době zpracování. Závěr o tom, že správce jako jednotlivý poskytovatel ambulantních zdravotních služeb odpovídá i bodu 91 odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů, podle kterého zpracování osobních údajů nemá být považováno za zpracování velkého rozsahu, pokud se jedná o zpracování osobních údajů pacientů nebo klientů jednotlivými lékaři. Správce vychází z toho, že rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií osobních údajů při poskytování zdravotních služeb uskutečňují poskytovatelé zdravotních služeb, kteří zdravotní služby poskytují nejméně 10 ošetřujícími zdravotnickými pracovníky. Ošetřujícím zdravotnickým pracovníkem se přitom v souladu s § 3 odst. 2 zákona o zdravotních službách rozumí zdravotnický pracovník, který navrhuje, koordinuje, poskytuje a vyhodnocuje individuální léčebný postup u konkrétního pacienta a koordinuje poskytování dalších potřebných zdravotních služeb. V podmínkách ambulantního poskytovatele, jímž je i správce, je ošetřujícím zdravotnickým pracovníkem vždy lékař, nikoliv však zdravotní sestra. U poskytovatelů s menším počtem ošetřujících zdravotnických pracovníků, mezi které patří i správce, k rozsáhlému zpracování zvláštních kategorií osobních údajů vzhledem k výše uvedeným kritériím nedochází. Uvedenou hranici správce odůvodňuje tím, že u počtu, který nedosahuje 10, lze hovořit o jednotlivých zdravotnických pracovnících (jde o jednotky osob), o nichž pojednává bod 91 odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Počet ošetřujících zdravotnických pracovníků současně limituje kapacitu správce jako poskytovatele zdravotních služeb a tím i rozsah zpracování osobních údajů.
Rozsáhlé systematické monitorování veřejně přístupných prostorů Správce neprovádí rozsáhlé systematické monitorování veřejně přístupných prostor. Ordinaci ani čekárnu ambulantního poskytovatele zdravotních služeb v oboru dermatovenerologie nelze považovat za veřejně přístupné prostory, veřejnost se (zejména vzhledem k množství a skladbě osob, které k lékaři přicházejí) v těchto prostorách nevyskytuje (k podobnému závěru dospěl i Soudní dvůr EU ve věci C-135/ SCF proti Marco del Corso).
 


Kontakt

MUDr. Marie Finsterlová
Dermatolog
Přemysla Otakara II. 86
286 01 Čáslav

Telefon:
+420 727 836 691
E-mail: 
Smluvní zdravotní pojišťovny

Ordinační hodiny

Po 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Út 7.00 - 13.00  
St 7.00 - 13.00  
Čt 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Po – Čt od 11.hodin jen pro předem objednané pacienty
Pá 7.00 – 13. 00 jen pro předem objednané

O nás

Lékař:
MUDr. Marie Finsterlová
Dermatolog

Zdravotní sestra,
lymfoterapeutka:

Monika Černá 

© 2019, MUDr. Marie Finsterlová – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑